Kennisbank

Voor onze trainingen en tijdens de Intercollegiale Toetsing gebruiken wij veelvuldig documenten die ons helpen om te bepalen wat in een bepaalde situatie ‘goed handelen’ is.  Je kunt hierbij denken aan wetten, richtlijnen, protocollen, onze beroepscode, kwaliteitskaders en – standaarden, gedragsregels, handreikingen,  maar ook aan handige websites om beter zorg te kunnen verlenen. Al deze documenten vormen gezamenlijk onze professionele standaard, die ons ondersteunt bij het verlenen van veilige, verantwoorde en goede zorg.

Gedurende de Intercollegiale Toetsingen zetten wij deze standaarden regelmatig in om met elkaar te toetsen of ons (wijk)verpleegkundige handelen op orde is:  “doen wij het zoals we met elkaar afgesproken hebben, leggen we een bepaalde beroepsnorm of richtlijn allemaal op de zelfde manier uit, weten we eigenlijk wel precies wat er in de wet staat in relatie tot een bepaalde casus”? Alle documenten die wij tussen 2018 en heden ingezet hebben zijn door ons verzameld in onze kennisbank. Die kennisbank is tot nu toe alleen toegankelijk geweest voor onze cursisten en voor de deelnemers aan intercollegiale toetsing bij de Wijkzorg Academie.

Echter vanuit het oogpunt van samenwerken, samen groeien als beroepsgroep en samen leren en ontwikkelen, hebben wij besloten onze kennisbank vanaf nu te delen met iedereen die hierin geïnteresseerd is.

Het expertisegebied wijkverpleegkundige heeft ons geholpen bij de opbouw van de kennisbank. In hoofdstuk 4 van dit expertisegebied staan de competenties van de wijkverpleegkundige beschreven. In de kennisbank vind je deze competenties terug. Elke competentie vertegenwoordigt in de kennisbank een eigen hoofdstuk, hieronder zijn per competentie kernbegrippen opgenomen. Deze kernbegrippen bevatten, naast een omschrijving van de competentie, linkjes naar onze vakinhoudelijke normen, juridische normen en mengvormen daarvan.

Wij hopen dat wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen & verzorgenden in de wijk onze kennisbank als een steun ervaren om te bepalen hoe de zorg kwalitatief goed, verantwoord en veilig met zo min mogelijk ongewenste praktijkvariatie geboden kan worden.

Mocht je linkjes missen of op een niet werkende link uitkomen dan willen wij je vragen dit aan ons door te geven via onze contactpagina.

 

Zorgverlener

 

Communicator

 

Samenwerkingspartner

Het aangaan en onderhouden van contact met de zorgvrager, diens naasten en sociale netwerk, het onderhouden van langdurige zorgrelaties en het zorgvuldig afbouwen van de relatie daar waar dit noodzakelijk is.

Het handelen vanuit de eigen verpleegkundige deskundigheid en samenwerken op basis van gelijkwaardigheid met de eigen en andere disciplines binnen en buiten de gezondheidszorg met betrekking tot (multidisciplinaire) zorg en behandeldoelen.

 

Reflectieve professional

Het in zorgsituaties en bij zorg- en organisatievraagstukken tonen van een kritisch onderzoekende en reflectieve (basis)houding, het verantwoorden van het handelen vanuit (verschillende) kennisbronnen, het hanteren van een methodische aanpak met een gedegen probleemanalyse en het doorlopen van de onderzoekscyclus gericht op het verbeteren van een specifieke beroepssituatie.

Het in samenspraak met de zorgvrager (en/of diens netwerk), collega’s en andere disciplines afwegen van (1) actief gezochte recente (verpleegkundige) kennis uit (wetenschappelijke) literatuur, richtlijnen of protocollen, (2) professionele expertise en (3) persoonlijke kennis, wensen en voorkeuren van de zorgvrager en/of diens netwerk.

Het tonen van actief en kritisch gedrag om de verpleegkundige deskundigheid van zichzelf en anderen op peil te brengen en houden en het actief bijdragen aan het zoeken, ontwikkelen en delen van nieuwe (vormen van) kennis.

Het kritisch beschouwen van het eigen verpleegkundig gedrag in relatie tot beroepscode en beroepswaarden en het in (mono- en multidisciplinaire) besprekingen over zorgvragers betrokken en zorgvuldig argumenteren, rekening houdend met de emoties en belangen van de zorgvrager vanuit het besef dat zorg een morele-ethische praktijk behelst.

Het tonen van een voortdurende gevoeligheid vanuit compassie voor de wensen en noden en daarbij behorende emoties van de zorgvrager en het daarop reageren met passend en persoonsgericht gedrag waarin de zorgvrager zich gehoord en begrepen voelt.

 

Gezondheidsbevorderaar

 

Organisator

Het nemen van initiatief in het organiseren van de zorg om deze soepel in samenspraak met de zorgvrager en in onderlinge afstemming tussen de verschillende zorgverleners en zorgorganisaties volgens zorgplan te laten verlopen.

 

Professional en kwaliteitsbevorderaar

Professional en kwaliteitsbevorderaar