Nieuwe & aanvullende wetgeving 1-7-2023

Per 1 juli 2023 is er in onze professionele standaard een nieuwe wet bijgekomen, namelijk de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Deze wet verplicht zorgverleners om elektronisch gegevens uit te wisselen in plaats van via fax, dvd of op papier.

Daarnaast is er op diezelfde datum een belangrijke wetswijziging aangebracht in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Deze wijziging betreft artikel 3 van de Wkkgz: onder het begrip ‘goede zorg’ valt nu ook de invloed van zorgverleners op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Uitgangspunt is dat binnen zorginstellingen niets over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van de zorgverlener wordt besloten zonder dat zorgprofessionals daarbij betrokken zijn. Oftewel: “Niets over ons, zonder ons”

https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/gegevensuitwisseling

https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/publicaties/videos/2021/12/20/animatie-over-samenhang-wegiz-standaarden-en-normen

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z23927&dossier=35660

https://www.venvn.nl/nieuws/video-wet-zeggenschap-in-de-zorg-een-feit/

Een professionele standaard is een geheel van professionele normen waarin je kunt vinden wat in een bepaalde situatie ‘goed handelen’ is.

Tijdens intercollegiale toetsing gebruiken wij deze professionele standaard om te toetsen of er (in een beschreven situatie) consensus bestaat over de manier waarop wij zouden moeten werken.

#intercollegialetoetsing

#ProfessioneleStandaard

#zorgwetgeving

#Wkkgz

#Wegiz

Share: