Zo maak je een onderbouwd zorgplan

1.Zorg voor de navolgbaarheid van het verpleegkundig proces. Maak gebruik van:
           a.Meetinstrumenten
                      i.Validiteit
                     ii.Betrouwbaarheid
                    iii.Objectiviteit
                     iv.Bias
          b.Evidence Based Practice (EBP)
                    i.Bron vermelding
                   ii.Level of evidence
                  iii.Stel je zelf constant op de hoogte van “de stand van de wetenschap en praktijk -dat wat de beroepsgroep als geheel           maatgevend vindt-”.
          c.Documenten waarop de behoefte aan geneeskundige zorg (of hoog risico daarop) is vastgesteld:
                    i.Episodelijst
                   ii.Overdracht ziekenhuis (point)
                  iii.Medicatielijst (welke voorgeschreven medicatie, welke reden voor die medicatie?)
                  iv.Verslagen van MDO’s
2. Laat Correlatie (verband) en causaliteit (oorzaak-gevolgrelatie) zien waar mogelijk:
           a.Wijkverpleging (Zvw-WV) in lijn en in afstemming met (in de toekomst mogelijke) behandeling
                    i.Advance Care Planning (bespreek met client en zijn netwerk)
          b.(Vastgestelde) beperkingen geëxpliciteerd door medische oorzaak:
                   i.PES
                  ii.MultiMorbiditeit
                 iii.Comorbiditeit
          c.Wanneer er (nog) geen medische diagnose aan ten grondslag ligt:
                  i.Signaleer, adviseer en verwijs door opdat de client het beoogde niveau van functioneren kan behouden/ behalen.
3.Maak het zorgplan effectief en efficiënt:
          a.Doelgericht, doe dat wat nodig is om het doel te behalen
                    i.Maak gebruik van (de nieuwste) protocollen en procedures
                   ii.Maak de juiste prioritering
                  iii.Zorg dat het doel ondersteunt in een oplossingsrichting
                  iv.Maak het doel SMART:
 Specifiek - Is de doelstelling eenduidig?
 Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
 Acceptabel - Zijn deze doelen acceptabel (voor alle belanghebbenden)
 Realistisch - Is het doel haalbaar?
 Tijdsgebonden - Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?
                   v.Bepaal Aard, Omvang en Duur
          b.Doelmatig, doe het binnen een (onderbouwde) tijdsinschatting die zich verhoudt tot het gestelde doel:
                    i.Zoek hulpmiddelen
                   ii.Zoek “hulptroepen” (zowel in het netwerk als in andere domeinen, behandelingen)
                  iii.Benut de beste werkmethodes (wetenschappelijk onderbouwd)
                  iv.Gericht op het (vergroten van) de zelfredzaamheid
                   v.Lever geen (wijkverpleegkundige) zorg wanneer dat niet (meer) nodig is, draag dan zo nodig over aan het netwerk of een ander domein.
          c.Triple aim:
                    i.Gericht op het verbeteren van de gezondheid
                   ii.Gericht op het verbeteren van de (ervaren) kwaliteit van zorg
                  iii.Gericht op het verlagen van de kosten
4.Evalueer steeds opnieuw de mogelijkheden:
          a.Tot zelfzorg (wat kan client nog zelf -leren-/ welke hulpmiddelen kunnen nog ingezet worden, wat is aannemelijk dat client binnenkort niet meer kan, en wat dan?)
          b.Van zorg en ondersteuning door het eigen netwerk (zet bv netwerkberaad of in)
          c.Vanuit de aanspraak vanuit de wettelijke kaders (WMO/ WLZ/ Zvw)